วางระบบบัญชี สำหรับการเริ่มต้นที่ดี

สำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ วางระบบพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่เปิดบริษัทใหม่ หรือต้องการทำบัญชีแบบมีมาตรฐาน จัดอบรมการทำบัญชีและการจัดเรียงเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลมาใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมาย

สำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ บริการด้านบัญชี โดยให้บริการรับจัดทำบัญชี

  • จองชื่อ

  • จดทะเบียนบริษัท

  • วางระบบบัญชี สำหรับการเริ่มต้นที่ดี

  • บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างๆ

จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชีนิลประพันธ์ ยินดีให้บริการด้านงานจดทะเบียนบริษัทฯ โดยข้อมูลรายละเอียดที่ท่านจะต้องเตรียม ดังนี้

1. ชื่อบริษัทที่จะใช้จดทะเบียนบริษัทฯ ควรจัดเตรียมอย่างน้อย 2-3 ชื่อ (เผื่อชื่อซ้ำกับบริษัทอื่น)

2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือหุ้น 3 คน ขึ้นไป

3. กรรมการของบริษัทมีกี่ท่าน

4. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

    4.1 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท

    4.2 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

    4.3 กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

    4.4 นาย/นางสาว................ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย/นางสาว..........และประทับตราบริษัทฯ

5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ตั้งบริษัทฯ

6. เงินทุนจดทะเบียน

7. วัตถุประสงค์หลักๆ ของบริษัท ว่าประกอบกิจการอะไร

8. แผนที่ตั้งบริษัทฯ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)                                                                  

9. ตรายางบริษัทฯ สะกดให้ถูกต้องตามใบจองชื่อ กรณีเป็นบริษัท จะต้องมีคำนำหน้าว่า     

บริษัท..... ลงท้ายด้วยคำว่า  จำกัด   ส่วนภาษาอังกฤษ จะต้องลงท้ายด้วย Co., Ltd.

จดทะเบียนห้างฯ

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม